HØST kjøper slam fra settefiskanlegg

Nå kan du få langsiktig avtale om godkjent avhending og behandling av ditt fiskeslam

Farm-salmon-fishing-Aerial-FPV-drone-photography.-862270944_3002x2000_lav.jpg

Etterspørselen etter gjødsel med norsk fiskeslam øker. Vi ønsker derfor å kjøpe enda mer fiskeslam enn i dag. Vi har alle nødvendige godkjenningsordninger på plass, er rustet for nye forventede regler og har etablert et marked som kjøper “Norsk laksegjødsel”.

HØST har i samarbeid med Skretting-selskapet Atla og IVARs interkommunale gjødslesfabrikk på Nord-Jæren en industriell løsning som henter og håndterer fiskeslam og omsetter det som organisk gjødsel i Vietnam. Når fiskeslammet er tørket og hygienisert etter Mattilsynets regler, kjøper vi slammet og gjør det om til godkjent gjødsel.

Tørket fiskeslam er velegnet som organisk gjødsel, og HØST bruker tørket fiskeslam som råvare i gjødselprodukter som selges til gårdbrukere i Vietnam. Dette er en god sirkulær økonomi, da mye av fiskefôret baseres på råvarer som produseres andre steder enn i Norge.

Trenger mer slam

Etterspørselen etter gjødsel med norsk fiskeslam er så stor at vi trenger mye mer råstoff, og vi har et apparat på plass for å sikre praktisk og helsemessig trygg avhentingen av slammet til vår gjødselfabrikk. Slik blir et avfallsproblem en ressurs i en sirkulær økonomi.

Send oss en mail på post@verdieniavfall.no eller ring Erik Norgaard 481 04 670 eller Torleiv Ugland 957 08 478 så tar vi kontakt for å diskutere hvordan dere kan få håndtert fiskeslammet.

Det er bare å trykke på “play” så skal vi sørge for at slammet får vietnamesiske avlinger til å gro.
— Torleiv Næss Ugland, daglig leder HØST


Mattilsynet foreslår å skjerpe reglene

Mattilsynet har gitt de nødvendige tillatelsene og salgssertifikatene er på plass. Vietnamesiske bønder som har prøvd slammet, vil ha enda mer gjødsel. Avlingene vokser godt, og de er stolte over at det er råstoff fra «norsk laks» som de sprer på åkrene sine.

Det er verdt å merke seg at Mattilsynet har, sammen Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet, overlevert forslag til nytt gjødselregelverk til Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. De foreslåtte regelverksendringer setter blant annet strengere krav til gjødselvarer. For fiskeslam innebærer det en innskjerping i kravet om smittefrie produkter og at produktene ikke skal gi unødig lukt ved bruk.

Mattilsynet sier selv i en pressemelding at de «anbefaler alle som skal investere i nye anlegg å sørge for at de har en behandling som hygieniserer og stabiliserer fiskeslammet».

Langsiktige avtaler sikrer at anlegget følger EUs nye regler

31. mars i år trådte EUs nye regler om avfallshåndtering i kraft, og vi forventer at dette vil få konsekvenser for hvordan fiskeslam fra landbaserte anlegg i Norge skal behandles, for EU vil forby deponering eller destruering av bioavfall innen utgangen av 2023. Det enkelte anlegget vil selv være ansvarlig for at slammet blir avhendet på korrekt og lovlig måte, og forskriftene overholdes.

Vi hjelper dere med å få på plass de nødvendige godkjenninger og oppsett som Mattilsynet krever for å oppfylle kravene for slam fra oppdrettsnæringen (Forskrift om gjødselvarer m.v. av organisk opphav, FOR-2003-07-04-951).

Vi kan ordne godkjent hygienisering og transport

Et viktig ledd i forskriften er tilfredsstillende hygienisering av slammet. Vi kan hjelpe til med å rådgi og tilrettelegge for slik hygienisering og smittesikker transport. Noe som er avgjørende for å kunne benytte returtransporten ved hjelp av Skrettings logistikkløsninger.

Dere kan også få en langsiktig avtale slik at dere er sikre på å oppfylle kommende krav, og at dere har faste rutiner for å samle opp bioavfallet, behandle og utnytte det. På denne måten er dere med på å redusere belastningen på miljøet i så stor grad som mulig. Vi får også gjenbrukt fosfor som er en begrenset ressurs vi ikke bør sløse med.

Mowi Steinsvik har allerede fått orden på slammet sitt

– Fordelen for oss er at nå har vi en løpende avtale på plass hvor vi ikke trenger å tenke på annet enn at det tørkede fiskeslammet må lagres tørt. Høst og Skretting ordner deretter transport og at bruken skjer innenfor gjeldende regelverk. Nå har vi løst vår utfordring med å håndtere denne biomassen, og vi er klare for å møte nye EU-regler. Samtidig vet vi at ressursene som finnes i slammet vårt blir til verdifull gjødsel. For oss er det viktig å bidra til den sirkulære økonomien, sier Kjell Arne Sætre, driftsleder i Mowi Steinsvik.

Kapasitet til flere anlegg

Dette er en industriell løsning som nå er oppe og går, og som kan håndtere store volum fiskeslam, hver dag, året rundt. HØST har et gjødselmarked i Asia som kan ta imot alt slammet fra norske settefiskanlegg, og IVARs gjødselfabrikk utenfor Stavanger er på jakt etter mer råstoff.

Vi kan hjelpe settefiskanlegg som ønsker å få håndtert slammet sitt på en enkel og bærekraftig måte. Metoden er teknologiuavhengig og vi samarbeider med de som kan levere slam som tilfredsstiller de gjeldene kravene som gjelder for gjødselproduksjon. Vi har kapasitet til mange flere anlegg og HØST har ingen begrensninger på mottak av mengder, verken i forhold til totalmengde eller tid på året.

Den vietnamesiske bonden Khoa Nguyen er storfornøyd med det norske gjødselet med slam fra HØST. Vietnam er et land som trenger denne typen gjødsel i større grad enn Norge fordi den bedrer jordkvaliteten i varme områder. (Foto: Høst Asia)

Den vietnamesiske bonden Khoa Nguyen er storfornøyd med det norske gjødselet med slam fra HØST. Vietnam er et land som trenger denne typen gjødsel i større grad enn Norge fordi den bedrer jordkvaliteten i varme områder. (Foto: Høst Asia)

 

 

Høst på plass i nytt hovedkontor

Høst har flyttet inn i nytt bygg på Landvik i Grimstad. Fra hovedkontoret styres virksomheten i Norge og internasjonalt. På Landvik har vi også bygget et etterlengtet drifts bygg for å kunne støtte opp om svært høy aktivitet på forsknings og utviklings fronten. 

Velkommen til oss på ny adresse, Reddalsveien 211, 4886 Grimstad

Ny leder Grønn Vekst Norge, ny leder Organic Resourcing

Høst er inne i en ekspansjonsfase, og vi har styrket vårt team med ny leder for vårt datterselskap Grønn Vekst Norge. Frida Kostøl kommer fra logistikk selskapet Jetpak hvor hun har hatt ansvaret som nordisk produktsjef. Vi ønsker Frida velkommen ombord 1 oktober!

Sveinung Folkvord, som leder Grønn Vekst Norge idag, går senere i høst over i ny rolle som leder for vår avdeling Organic Resourcing. Avdelingen har ansvaret for distribusjon og avsetning av over 120.000 tonn med biorest pr. år fra våre kontraktspartnere i hele Norge. Høst har den siste tiden vunnet flere store kontrakter som følge av våre innovative og bærekraftige løsninger. Høst er Norges største aktør innen avsetning av biorest.

Cambi blir hovedaksjonær i Høst

CAMBI ASA har gått inn som hovedaksjonær i Grimstadbedriften HØST Verdien i Avfall AS, og utløst Aust-Agder Næringsselskap AS og Invest24 AS. Etter transaksjonen eies selskapet av CAMBI ASA (80%) og Terramarin AS (20%).

Per Lillebø, CEO i CAMBI, understreker at CAMBI og Terramarin har hatt et godt samarbeid gjennom hele denne prosessen. Terramarin eies av sentrale medarbeidere i HØST.

CAMBI er en verdensledende teknologileverandør innen løsninger for biogassproduksjon og høykvalitet biorest gjennom termisk hydrolyse som forbehandling av avløpsslam og annet organisk avfall.

HØST er ledende i Norge på produksjon og salg av jord- og gjødselprodukter basert på biorest, kompost og andre innsatsfaktorer.

Nye prosjekter ønsker i økende grad komplette løsninger som både inkluderer  slambehandling og sluttdisponering av bioresten. Her passer HØST sine løsninger godt sammen med CAMBIs teknologi og gjør at CAMBI og HØST sammen kan opptre som  totalleverandør. Samtidig gir samarbeidet gode forutsetninger for videreutvikling av HØSTs produkter for å møte markedets behov og krav til disponeringsløsninger.

Torleiv Næss Ugland, CEO i HØST, sier at dette er en spennende utvikling som åpner opp mange nye muligheter, ikke minst internasjonalt der store volum må håndteres fra millionbyer for å løse de store miljøutfordringene vi står overfor. Samtidig ser vi også utfordringer i Norge med økende kostnader med sluttdisponering av slam, der CAMBIs teknologi i kombinasjon med HØST sine løsninger vil representere et tidsskifte.   Slam fra bl.a. avløpsrenseanlegg vil med Cambi’s teknologi bli garantert smittefrie samt at luktproblemer blir eliminert. Produksjonen av kvalitetsjord og gjødselprodukter fra avfallsprodukter vil også kunne åpne for økt eksport til markeder som sårt trenger tilførsel av organisk materiale.

Cambi vil med denne investeringen bidra til å internasjonalisere HØST sine unike løsninger og kompetanse ved å introdusere dem imarkeder hvor Cambi har virksomhet. 

Første Minorga® leveranse er fremme i Vietnam!

Nå har Minorga Vekst sine første containere med det lavprosentige produktet “NOR – Norwegian Organic Resource» ankommet kaia i Vietnam. Denne gjødsla inneholder ca. 70 % organisk.

I Asia er det vanlig å oppgi enkelte næringsstoffer på oksidform, for eksepel fosfor (P) som P2O5 og kalium (K) som K2O. NOR 4-3-3 er dermed det asiatiske navnet på produktet vi nå har levert, mens det norske produktnavnet etter omregning fra oksider ville vært NOR 4-1-2.

Gjødsla er blitt pakket om til 25 kg sekker, og skal ut til kundene etter vietnamesisk nyttår. Dette blir spennende! Vi håper 2016 vil bli et godt år på det vietnamesiske markedet.


Nytt kontor i Ho Chi Minh City

HØST har nå åpnet representasjonskontor i Ho Chi Minh City i Vietnam.  Kontoret ledes av Vu Nguyen som blant annet har studert ved Handelshøyskolen i Bergen.  Kontoret i Ho Chi Minh er ansvarlig for HØST sin eksport av organiske gjødselprodukter fra Norge til det asiatiske markedet.

Fra kontoret ledes også testing og utprøving av gjødsel i ulike tropiske vekster, i nært samarbeid med vietnamesiske FOU institusjoner.

HØST har etablert partnerskap med en av Vietnams største produsenter av organisk gjødsel.

I 2015 vil HØST selge 4 ulike Minorga® gjødseltyper fra Minorga Vekst AS og pelletert hønsegjødsel fra Norsk Naturgjødsel AS i det vietnamesiske markedet.

HØST vil fremover utvide produktporteføljen med leveranse fra flere norske og skandinaviske produsenter av organisk gjødsel.


Minorga

Minorga Vekst er et joint-venture selskap som eies 50 % av HØST verdien i avfall AS og 50 % av IVAR IKS. Sammen har partene utviklet en ny og innovativ type mineral-organisk gjødsel; Minorga®.

 

Minorga® er basert på termisk tørket, hygienisert og stabilisert avløpsslam som oppgraderes til en balansert mineral-organisk gjødsel. Prosjektet har bakgrunn i ønsket om å finne en alternativ disponeringsmulighet for slam som samtidig løser problemene med overdosering av fosfor, avrenning og lukt i landbruket. Resultatene fra langvarige forsøk gjennomført ved Rothamsted i England har også vært en inspirasjon til utviklingen. Forsøkene viste at bruk av organisk og mineralsk gjødsel sammen gav høyere utbytte på nye, høytytende kornsorter enn bruk av mineral-gjødsel alene.

Minorga® er et balansert, lagringsstabilt og prismessig godt alternativ til mineralsk gjødsel, og har også et naturlig høyt innhold av mikronæringsstoffer. Jorda blir mer fruktbar ettersom organisk materiale tilføres over tid. Sist, men ikke minst, bidrar produktet til et mer bærekraftig jordbruk og gjenvinning av næringsstoffer. Minorga® er testet som et alternativ til tradisjonell mineralgjødsel siden 2008. Avlingsresultatene er gode, og viser at Minorga® er fullt på høyde med rene mineralske produkter.

Les mer om Minorga® på  

www.minorgavekst.no