HØST kjøper slam fra settefiskanlegg

Nå kan du få langsiktig avtale om godkjent avhending og behandling av ditt fiskeslam

Farm-salmon-fishing-Aerial-FPV-drone-photography.-862270944_3002x2000_lav.jpg

Etterspørselen etter gjødsel med norsk fiskeslam øker. Vi ønsker derfor å kjøpe enda mer fiskeslam enn i dag. Vi har alle nødvendige godkjenningsordninger på plass, er rustet for nye forventede regler og har etablert et marked som kjøper “Norsk laksegjødsel”.

HØST har i samarbeid med Skretting-selskapet Atla og IVARs interkommunale gjødslesfabrikk på Nord-Jæren en industriell løsning som henter og håndterer fiskeslam og omsetter det som organisk gjødsel i Vietnam. Når fiskeslammet er tørket og hygienisert etter Mattilsynets regler, kjøper vi slammet og gjør det om til godkjent gjødsel.

Tørket fiskeslam er velegnet som organisk gjødsel, og HØST bruker tørket fiskeslam som råvare i gjødselprodukter som selges til gårdbrukere i Vietnam. Dette er en god sirkulær økonomi, da mye av fiskefôret baseres på råvarer som produseres andre steder enn i Norge.

Trenger mer slam

Etterspørselen etter gjødsel med norsk fiskeslam er så stor at vi trenger mye mer råstoff, og vi har et apparat på plass for å sikre praktisk og helsemessig trygg avhentingen av slammet til vår gjødselfabrikk. Slik blir et avfallsproblem en ressurs i en sirkulær økonomi.

Send oss en mail på post@verdieniavfall.no eller ring Erik Norgaard 481 04 670 eller Torleiv Ugland 957 08 478 så tar vi kontakt for å diskutere hvordan dere kan få håndtert fiskeslammet.

Det er bare å trykke på “play” så skal vi sørge for at slammet får vietnamesiske avlinger til å gro.
— Torleiv Næss Ugland, daglig leder HØST


Mattilsynet foreslår å skjerpe reglene

Mattilsynet har gitt de nødvendige tillatelsene og salgssertifikatene er på plass. Vietnamesiske bønder som har prøvd slammet, vil ha enda mer gjødsel. Avlingene vokser godt, og de er stolte over at det er råstoff fra «norsk laks» som de sprer på åkrene sine.

Det er verdt å merke seg at Mattilsynet har, sammen Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet, overlevert forslag til nytt gjødselregelverk til Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. De foreslåtte regelverksendringer setter blant annet strengere krav til gjødselvarer. For fiskeslam innebærer det en innskjerping i kravet om smittefrie produkter og at produktene ikke skal gi unødig lukt ved bruk.

Mattilsynet sier selv i en pressemelding at de «anbefaler alle som skal investere i nye anlegg å sørge for at de har en behandling som hygieniserer og stabiliserer fiskeslammet».

Langsiktige avtaler sikrer at anlegget følger EUs nye regler

31. mars i år trådte EUs nye regler om avfallshåndtering i kraft, og vi forventer at dette vil få konsekvenser for hvordan fiskeslam fra landbaserte anlegg i Norge skal behandles, for EU vil forby deponering eller destruering av bioavfall innen utgangen av 2023. Det enkelte anlegget vil selv være ansvarlig for at slammet blir avhendet på korrekt og lovlig måte, og forskriftene overholdes.

Vi hjelper dere med å få på plass de nødvendige godkjenninger og oppsett som Mattilsynet krever for å oppfylle kravene for slam fra oppdrettsnæringen (Forskrift om gjødselvarer m.v. av organisk opphav, FOR-2003-07-04-951).

Vi kan ordne godkjent hygienisering og transport

Et viktig ledd i forskriften er tilfredsstillende hygienisering av slammet. Vi kan hjelpe til med å rådgi og tilrettelegge for slik hygienisering og smittesikker transport. Noe som er avgjørende for å kunne benytte returtransporten ved hjelp av Skrettings logistikkløsninger.

Dere kan også få en langsiktig avtale slik at dere er sikre på å oppfylle kommende krav, og at dere har faste rutiner for å samle opp bioavfallet, behandle og utnytte det. På denne måten er dere med på å redusere belastningen på miljøet i så stor grad som mulig. Vi får også gjenbrukt fosfor som er en begrenset ressurs vi ikke bør sløse med.

Mowi Steinsvik har allerede fått orden på slammet sitt

– Fordelen for oss er at nå har vi en løpende avtale på plass hvor vi ikke trenger å tenke på annet enn at det tørkede fiskeslammet må lagres tørt. Høst og Skretting ordner deretter transport og at bruken skjer innenfor gjeldende regelverk. Nå har vi løst vår utfordring med å håndtere denne biomassen, og vi er klare for å møte nye EU-regler. Samtidig vet vi at ressursene som finnes i slammet vårt blir til verdifull gjødsel. For oss er det viktig å bidra til den sirkulære økonomien, sier Kjell Arne Sætre, driftsleder i Mowi Steinsvik.

Kapasitet til flere anlegg

Dette er en industriell løsning som nå er oppe og går, og som kan håndtere store volum fiskeslam, hver dag, året rundt. HØST har et gjødselmarked i Asia som kan ta imot alt slammet fra norske settefiskanlegg, og IVARs gjødselfabrikk utenfor Stavanger er på jakt etter mer råstoff.

Vi kan hjelpe settefiskanlegg som ønsker å få håndtert slammet sitt på en enkel og bærekraftig måte. Metoden er teknologiuavhengig og vi samarbeider med de som kan levere slam som tilfredsstiller de gjeldene kravene som gjelder for gjødselproduksjon. Vi har kapasitet til mange flere anlegg og HØST har ingen begrensninger på mottak av mengder, verken i forhold til totalmengde eller tid på året.

Den vietnamesiske bonden Khoa Nguyen er storfornøyd med det norske gjødselet med slam fra HØST. Vietnam er et land som trenger denne typen gjødsel i større grad enn Norge fordi den bedrer jordkvaliteten i varme områder. (Foto: Høst Asia)

Den vietnamesiske bonden Khoa Nguyen er storfornøyd med det norske gjødselet med slam fra HØST. Vietnam er et land som trenger denne typen gjødsel i større grad enn Norge fordi den bedrer jordkvaliteten i varme områder. (Foto: Høst Asia)