Tilbud om avløpsslam til landbruket


Spar gjødselkostnader og få jordforbedringseffekt

HØST | verdien i avfall AS avsetter avløpsslammet fra Bekkelaget (Oslo), Monserud (Ringerike), FREVAR (Fredrikstad), MOVAR (Moss), Nordre Follo, Gardermoen (Ullensaker), Rambekk (Gjøvik), Trondheim, Larvik og Kongsberg til landbruket.


Avløpsslam er en ressurs som inneholder mye organisk materiale og plantenæringsstoffer. Slam egner seg godt som gjødslings- og jordforbedringsmiddel på arealer der det dyrkes korn.

Slammets jordforbedrende effekt er sammensatt. Positive effekter av tilførsel av organisk materiale til jord kan oppsummeres til økt moldinnhold og økt biologisk aktivitet i jord, bedret vannlagringsevne, økt kationbyttekapasitet og evne til å lagre plantenæring, økt aggregatstabilitet, motvirker erosjon, pakking og hindrer tilslemming av jordoverflaten.

Slammet inneholder betydelige mengder nitrogen, fosfor og kalium, samt en del kalium og mikronæringsstoffer. Nitrogenet i slammet frigjøres over tid og vil gi gjødslingseffekt over flere år. Nitrogengjødslingseffekten avhenger av spredetidspunkt, tid til nedmolding, jordarbeiding og forholdene for frigjøring av organisk bundet nitrogen.

Se: «Jordforbedrings- og gjødslingseffekt av slam fra Bekkelaget»

Bruken av avløpsslam er nøye regulert i «Forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav» og det blir jevnlig tatt prøver av slammet som sikrer at kvalitetskravene overholdes. Mottak av avløpsslam skal meldes kommunen. Etter spredning skal det gå tre år før det kan dyrkes grønnsaker, poteter, frukt og bær. Ved disponering av avløpsslam på jordbruksareal skal dette tas med i gjødslingsplan.

Se: «Mer informasjon om avløpsslam»

Se: «Disponering av slam og gjødslingsplanlegging»


For ytterligere opplysninger eller interesse for mottak av slam, kontakt oss på:
Telefon: 05673

Evt. direkte til kunderådgiver landbruk, Lars Olav Breivik
Mobil: 48 31 50 56
e-post: lob@verdieniavfall.no
 

HØST | verdien i avfall AS er behjelpelig med utfylling av melding til kommunen.
Vi organiserer transport og spredning av avløpsslammet.